ZHENG Hairong

Date:19-07-2017   |   【Print】 【close

ZHENG Hairong

 

 

Deputy Director (07/2016 - present)

Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, China

Director (03/2014 - present)

Institute of Biomedical and Health Engineering

The Paul C. Lauterbur research center for biomedical imaging/biomedical ultrasound Lab Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, China

Professor (07/2010 - Present)

Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, China

Associate Professor (09/2007 - 02/2010)

Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, China

Project Scientist (01/2007 - 12/2007)

Biomedical Engineering, University of California, Davis

Postdoc Research Associate (Mentor:  Katherine W. Ferrara) (06/2006 - 12/2006)

Biomedical Engineering, University of California, Davis

American Heart Association (AHA) Pre-doctoral Trainee (07/2005 - 06/2006)

Ph.D. (08/2002~ 05/2006), Mechanical Engineering, University of Colorado at Boulder

Ph.D. Advisor: Professor Robin Shandas

B.S. M.S. (09/1996~07/2002), Materials and Mechanical Engineering, Harbin Institute of Technology

 

Representative Publications

1. Chen Wang, Feiyan Cai, Fei Li, Long Meng, Jiangyu Li, Junru Wu, Yan Kang, Hairong Zheng, "A highly sensitive compact liquid sensor based on slotted phononic crystal plates," Lab on a Chip, Vol. 16, p.4595-4600, (2016)

2. Qi Zhang, Yang Xiao, Wei Dai, Jingfeng Suo, Congzhi Wang, Jun Shi, Hairong Zheng, "Deep learning based classification of breast tumors with shear-wave elastography," Ultrasonics, Vol. 72, p.150-157, (2016)

3. Guofeng Li, Huixia Zhao, Hui Zhou, Fei Yan, Jingyao Wang, Changxi Xu, Congzhi Wang, Lili Niu, Long Meng, Song Su, Huailing Zhang, Weibao Qiu, Hairong Zheng, "Improved Anatomical Specificity of Non-invasive Neuro-stimulation by High Frequency (5 MHz) Ultrasound," Scientific Reports, Vol. 6, p.24738, (2016)

4. Zhengbin Wu, Kui Xi, Banlan Zhu, Hairong Zheng, Yuegang Tan, "Theoretical and Experimental Investigation of Ultrasonic Transducers with Dual Oppositely Polarized PMN-PT Layers in Wide Frequency," IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 63, p.2313-2319, (2016)

5. Xu Zhu, Jun Guo, Cancan He, Huaxiao Geng, Gengsheng Yu, Jinqing Li, Hairong Zheng, Xiaojuan Ji, Fei Yan, "Ultrasound triggered image-guided drug delivery to inhibit vascular reconstruction via paclitaxel-loaded microbubbles," Scientific Reports, Vol. 6, p.21683, (2016)

6. K. Jagajjanani Rao, Fei Li, Long Meng, Hairong Zheng, Feiyan Cai, Wei Wang, "A Force to Be Reckoned with: A Review of Synthetic Microswimmers Powered by Ultrasound,"Small, vol.11-24, p. 2836-2846, (2015).

7. Feiyan Cai, Fei Li, Long Meng, Junru Wu, Hairong Zheng, "Strong localization of an acoustic wave in a sub-wavelength slot between two plates," The Journal of the Acoustical Society of America,vol.1373, p.1251-1256, (2015).

8. Daifeng Zou, Guozheng Nie, Yu Li, Ying Xu, Jianguo Lin, Hairong Zheng, and Jiangyu Li, "Band engineering via biaxial strain for enhanced thermoelectric performance in stannite-type Cu2ZnSnSe4," RSC Advances, vol. 5, p. 24908, (2015).

9. Weibao Qiu, Yan Chen, Chi Man Wong, Baoqiang Liu, Jiyan Dai, Hairong Zheng, "A novel dual-frequency imaging method for intravascular ultrasound applications," Ultrasonics, vol. 57, pp. 31-35, (2015).

10. Jinsuh Kim, Yin Wu, Yingkun Guo, Hairong Zheng, Phillip Sun Zhe, "A review of optimization and quantification techniques for chemical exchange saturation transfer MRI toward sensitive in vivo imaging," Contrast Media & Molecular Imaging, vol. 10-3, p. 163-178 (2015).

11. Kun Zhang, Hangrong Chen, Xiasheng Guo, Dong Zhang, Yuanyi Zheng, Hairong Zheng, Jianlin Shi, "Double-scattering/reflection in a Single Nanoparticle for Intensified Ultrasound Imaging," Scientific Reports, vol. 5, p.8766, (2015).

12. Yan Chen, Weibao Qiu, Koko Kwok Ho Lam, Baoqiang Liu, Xiangping Jiang, Hairong.Zheng, Haosu Luo, Lai Wa Helen Chan-Wong, Jiyan Dai, "Focused intravascular ultrasonic probe using dimpled transducer elements," Ultrasonics, vol. 59, pp.227-231, (2015).

13. Qi Zhang, Yang Xiao, Shuai Chen, Congzhi Wang, Hairong Zheng, "Quantification of Elastic Heterogeneity Using Contourlet-Based Texture Analysis in Shear-Wave Elastography for Breast Tumor Classfication," Ultrasound in Medicine & Biology, vol. 41-2, pp.588-600, (2015).

14. Hongmei Liu, Yihan Chen, Fei Yan, Xiaohua Han, Junru Wu, Xin Liu, Hairong Zheng, "Ultrasound Molecular Imaging of Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 2 Expression for Endometrial Receptivity Evaluation," Theranostics, vol.5-2, pp. 206-217, (2015).

15. Xuda Hong, Yao Chen, Peter Z. Wu, Hairong Zheng, "Simple, effective fabrication of layered carbon nanotube/graphene hybrid field emitters by electrophoretic deposition," Journal of Vacuum Science & Technology B, vol. 33-1, pp.011802, (2015).

 

Intelligent property

1. Hairong Zheng, Weibao Qiu, Juan Zhou, Shouguo Cao, De Meng, Min Shu, Guofeng Li. Equipment and system for ultrasound neuro-modulation, CN 201520996080.0

2. Hairong Zheng, Lili Niu, Ming Qian. Image-based method for measure elasticity of biological tissues and system thereof. US9,330,461B2

3. Hairong Zheng, Lili Niu, Ming Qian, Fenglei Sun, Yang Xiao, Congzhi Wang. A Method for vascular wall disease, CN 201310003508.2

4. Hairong Zheng, Long Meng, Feiyan Cai, Lili Niu, Fei Li, Yang Xiao. The chip and the method for gene transference, CN 201410197086.1

5. Hairong Zheng, Ge Feng, Congzhi Wang, Chengzhi Zeng, Ge Yang, Bo Zeng. The method and system for pulsed imaging based on acoustic radiation force, CN 2013104049370

6. Hairong Zheng, Weibao Qiu, Guofeng Li, Changhong Liang. Endoscopic ultrasonic imaging method and system for nasopharynx cancer detection

7. Hairong Zheng, Fei Yan, Qiaofeng Jin, Wei Yang, Zhiting Deng. Method, product and applications of the hydrogen microbubble fabrication, CN 201210533113.9

8. Hairong Zheng, Feiyan Cai, Fei Li, Long Meng, Chen Wang. Method and system for particle sorting based on the structure-acoustic field, CN2013100809685

9. Hairong Zheng, Chengzhi Zeng, Yanming Li, Tao Ling, Yang Shen. Method and system for the generation of acoustic radiation force, CN201110136820X

10. Hairong Zheng, Lili Niu, Ming Qian. Method and equipment for measuring the tissue elasticity based on the imaging, CN 201110257166.8

11. Robin Shandas, Hairong Zheng, Fuxing Zhang, Lingli Liu and Jean Hertzberg. Echo Particle Image Velocity (EPIV) And Echo Particle Tracking Velocimetry (EPTV) System And Method. PCT/US:2007/073433

12. Hairong Zheng, Chunxiang Jiang, Qiaofeng Jin, Zhanhui Wang. Integrated Chips and facilities, and a method for fabricating micron-sized dispersoid, CN200810241260.2

13. Hairong Zheng, Ming Qian, Tao Ling. Ultrasonic Particle Image Velocimetry technique and system. CN200910106237.7

14. Hairong Zheng, Chunxiang Jiang, Qiaofeng Jin, Zhanhui Wang. Integrated chips and system for fabricating micron-sized dispersoid. CN200820234945.X

15. Zhanli Hu, Hairong Zheng. An image processing method. CN200910109089.4

16. Hairong Zheng, Xiaojin Gong, Lili Niu, Lei Jin, YuanTing Zhang. An apparatus and method for acquiring structural and functional information of biological tissues simultaneously. CN200810241739.6