Administration

The Council

NIE Xinping
Shenzhen Gov.

Present Presidents

FAN Jianping
President
WU Chuangzhi
Vice President
XU Jianguo
Vice President
TANG Xiaoou
Vice President
ZHENG Hairong
Vice President
FENG Wei
Vice President
LIU Chenli
Vice President

Former Presidents

YANG Jianhua
Secretary of the Party
XU Yangsheng
Vice President
BAI Jianyuan
Secretary of the Party

Management Structure of Shenzhen Institute of Advanced Technology, CAS